ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  คืออะไร

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  คือ  ภัยจากธรรมชาติที่เราไม่สามารถควบคุมได้  มีความรุนแรงทั้งน้อยและมาก  สามารถก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  สาเหตุของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้น  สามารถเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเอง  และเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์

ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ

  1. วาตภัย เป็นภัยที่เกิดจากลมพายุพัดผ่าน หากมีความรุนแรงมากจะทำให้เกิดความเสียหายเพราะสิ่งของต่าง ๆ ระล้มระเนระนาด  หากมีความรุนแรงมากถึงขั้นสามารถพัดพาสิ่งของชิ้นใหญ่  เช่น  บ้าน  รถยนต์  หรือแม้แต่ตัวมนุษย์เอง  ก่อให้เกิดความบาดเจ็บเสียหายและถึงขั้นเสียชีวิตได้
  2. อุทกภัยเป็นภัยที่เกิดจากน้ำ เช่น  น้ำท่วม  หรือน้ำป่าไหลหลาก  สาเหตุอาจเกิดจากการมีฝนตกไม่หยุด  ทำให้น้ำระบายไม่ทันและเกิดการท่วมบริเวณพื้นที่นั้น
  3. ทุกขภิกขภัยเป็นภัยที่เกิดจากฝนแล้ง ไม่ตกต้องตามฤดูกาล  ส่งผลทำให้มนุษย์ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค  การเกษตรเสียหาย  ตลอดจนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ
  4. พายุฝนฟ้าคะนองเป็นภัยที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองอย่างหนัก ทำให้เกิดทั้งฟ้าร้อง  ฟ้าผ่า  และพายุลมแรง  หรือถึงขั้นมีลูกเห็บตก  ส่งผลให้เกิดน้ำท่วม  หรือพายุลมแรง  สร้างความเสียหายตามมา
  5. คลื่นพายุซัดฝั่งเป็นภัยที่เกิดจากพายุหมุนเจตร้อนพัดพาเข้ามาหาฝั่ง ส่งผลให้เกิดคลื่นลูกใหญ่ทั้งสูงและแรง  พัดพาผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นจนเกิดบาดเจ็บล้มตาย  รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนให้พังทลายได้
  6. แผ่นดินไหวเป็นภัยที่เกิดจากการระบายพลังงานใต้โลกแล้วเกิดคลื่นสั่นสะเทือนส่งผลถึงผิวโลก เช่น การเคลื่อนไหวของเปลือกโลก  ทำให้โครงสร้างของอาคารบ้านเรือนกระทบกระเทือนไหวสั่น  หากมีความรุนแรงจะส่งผลถึงขั้นถล่มลงมาทำให้ผู้คนบาดเจ็บล้มตายได้

7. แผ่นดินถล่ม  เป็นภัยที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของมวลดินและหินของพื้นผิวโลก  ส่วนมากมีน้ำเป็นตัวนำทำให้เกิดขึ้น  เช่น  มีการเกิดลมพายุและฝนตกลมแรงเป็นระยะเวลานาน  จะชะล้างหน้าดินที่ไม่มีต้นไม้ยึดบริเวณภูเขาจะถล่มลงมา  ทำลายสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนและผู้คนให้เสียชีวิตได้

8.  ไฟป่า  เป็นภัยที่มีสาเหตุสองสิ่ง  คือ  เกิดจากมนุษย์  และเกิดจากธรรมชาติเอง  แต่โดยมากแล้วจะมีสาเหตุจากมนุษย์  เช่น  การเผาที่ดินทำไร่เลื่อนลอย  การเผาวัชพืชป่าเพื่อหาของป่า  เป็นต้น  การเผาทำลายนี้หากไม่สามารถควบคุมไฟได้จะทำให้ลมพัดพาลูกไฟไปติดในบริเวณป่าและลุกลามไปอย่างรวดเร็ว  ส่วนสาเหตุที่เกิดจากการธรรมชาติคือการเสียดสีของต้นไม้แห้งในป่า  สามารถก่อให้เกิดประกายไฟและเผาไหม้ส่งผลให้ลุกลามไปทั้งป่าได้

มาศึกษาเกี่ยวภัยพิบัติทางธรรมชาติที่น่ากลัวกันดีกว่าว่า คืออะไร และมีกี่ประเภท