ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  คืออะไร

เป็นหน่วยงานอยู่ในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ถูกจัดตั้งขึ้นเพราะภัยสึนามิครั้งใหญ่ของไทยเมื่อวันที่  26 ธันวาคม พ.ศ. 2547  ที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายของผู้คน  และความเสียหายของสิ่งปลูกสร้าง  อาคาร  บ้านเรือน  ทรัพย์สิน  ตลอดจนระบบสาธารณูโภคของรัฐ  รวมไปถึงระบบนิเวศน์ทางทะเลต่าง  ๆ  รัฐบาลจึงได้จัดตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติชั่วคราว  เพื่อให้คอยแจ้งข่าวและช่วยเหลือผู้คนที่ประสบภัย  และได้เปิดและจัดตั้งอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2548  ภายหลังได้ถูกโอนให้ไปสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559  เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

หน้าที่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

–  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ทดลอง  และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อจัดทำแผนงานและมาตรการเกี่ยวกับระบบเตือนภัยพิบัติต่าง ๆ  อีกทั้งยังติดตามและประเมินผลว่าวิธีการหรือระบบเตือนภัยเหล่านั้นมีศักยภาพที่ดี  ควรแก่การนำไปใช้หรือไม่  อย่างไร

–  ทดลองจากข้อมูลการวิเคราะห์วิจัยข้างต้น  อาจทำได้โดยการจำลองสถานการณ์ให้สมจัง  เพื่อเป็นการทดสอบสมมติฐานว่าแผนงานนั้นดีหรือไม่ อีกทั้งยังสามารถเก็บข้อดีข้อเสียเพื่อมาแก้ไขปรับปรุง  หากไม่มีศักยภาพที่ดีเพียงพอก็ทำการวิเคราะห์วิจัยขึ้นมาใหม่เพื่อปรับปรุงและหาวิธีที่ได้ผลอย่างดีที่สุด  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ฉับไวที่สุด  เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ได้รับภัยพิบัติ

–  ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  ได้อย่างฉับไวและทันท่วงทีในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ  ทั้งหน่วยงานและองค์กรในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อจะได้ทำการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์แล้วทำการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิอย่างมากที่สุด

–  ดำเนินการแจ้งเตือนเมื่อเกิดภัยพิบัติได้อย่างฉับไว  ตลอดจนสามารถกระจายข่าวไปในบริเวณกว้างอย่างรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนระมัดระวังหรืออพยพได้ทันท่วงทีและตลอดเวลา  สิ่งสำคัญที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติต้องประชาสัมพันธ์นั้น  ได้แก่  ความรุนแรงและสถานที่ของการเกิดภัยพิบัติและการสิ้นสุด  คำแนะนำในการระมัดระวังภัย  แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือได้  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวลือต่าง  ๆ  ที่อาจสร้างความวิตกกังวลและตื่นตระหนก

–  มีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  วิธีการลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  การอพยพลี้ภัย  การหลีกเลี่ยงการเกิดภัย  และระบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  ตลอดจนปลูกสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่มีจิตสาธารณะ มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง

–  ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดภัยพิบัติอย่างเต็มที่

มารู้จักศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกันว่า มีหน้าที่และความสำคัญอย่างไรบ้าง